بایگانی تگ‌ها: فرانتش کافکا

آنچه پیتر اشتام در آستین دارد

در چند قسمت به سراغ کتاب روزی مثل امروز خواهیم رفت و چیزهایی که می‌شود برای نوشتن روزمره‌مان از پیتراشتام نویسند‌ه‌ی سوئیسی یاد بگیریم، با هم مرور می‌کنیم.